logo - kulturportalen 6     logo - markaryds riksteaterfoerening (2)     logo - kulturportalen 6

Kulturportalen  www.kulturimarkaryd.se  med dess layout, design och innehåll har utvecklats av Sten Neckö - projektledare för kulturprojektet Open Minds. De IT-tekniska lösningarna har utvecklats i samarbete med Artisan Global Media och kulturportalen använder deras webbpubliceringsvertyg.

 

Kulturportalen ägs, drivs och administreras av Markaryds Riksteaterfö-rening och ingår som ett av delprojekten i kultur- och Leader Linnépro-jektet Open Minds. Webbredaktör för kulturportalen är Sten Neckö.

 

Målsättningen och syftet med kulturportalen är i initialskedet att spegla och informera om kulturprojektet Open Minds med dess olika delprojekt samt vara en plattform för de föreningar, organisationer, företag m fl som samarbetar och samverkar i projektet.

På sikt vill vi utveckla kulturportalen till att på olika sätt spegla kulturen i Markaryds kommun och dess närhet samt skildra och informera om kulturlivet i den södra delen av Sverige.

Genom att utveckla de sociala medierna på portalen med egen blogg, twitter och facebook-sida vill vi skapa en kreativ arena och mötesplats för en kulturdialog framförallt för den unga generationen med fokus på intressanta och deltagarstyrda samtal och diskussioner om kulturens olika yttringar i Markaryds kommun och dess närhet.

 

Markaryds Riksteaterförening bildades 1972 och firade således 40 årsjubileum 2012, vilket uppmärksammades på olika sätt. Markaryds Riksteaterförening verkar för att Markaryds kommun-invånare skall få tillgång till kultur och scenkonst av högsta kvalité.
Som medlem blir Du givetvis inbjuden till vårt årsmöte och Du kan vara med och påverka vår verksamhet.

 

logo - scenpass

Som medlem blir Du också inbjuden till våra medlems-arrangemang och Du får medlemskortet ”Scenpass Sverige” som ger Dig förmåner och rabatter på evenemangsbiljetter över hela landet.

Som medlem ger Du vårt ideella arbete ett viktigt stöd. Du kan dessutom ta aktiv del i verksamheten och därmed vara med och påverka.

Så varför inte bli medlem – Ditt stöd och Din åsikt räknas och behövs!

Medlemsavgift 2018

Vuxna 150 kr  Familjemedlemmar  80 kr  Ungdomar (t o m 25 år)  50 kr

 

Medlemskortet gäller ett år från dagen det löses. Enklast löser Du Ditt medlemskap genom att ta kontakt med ordförande RosMarie J Neckö alternativt  kassör Inger-Marie Balkhed. Kontaktuppgifter hittar Du nedan. Du kan också sätta in medlemsavgiften på Markaryds Riksteaterförenings bankgiro 5884-0810.

 

Fr o m hösten 2012 driver Markaryds Riksteaterförening även kulturprojektet ”Open Minds” med projektstöd av Leader Linné, Länsstyrelsen och Regionförbundet Södra Småland. 

Mer information om projektet hittar Du här:

kulturprojektet open minds

 

 

Markaryds Riksteaterförening

Under verksamhetsåret 2018 består styrelsen av följande leda-möter och ersättare:

Ledamöter


RosMarie J. Neckö       ordförande

Telnr     070-974 18 21      Epost    rosmarie.j.necko@telia.com

 

Ann-Christin Stenbeck      vice ordförande

Telnr     070-5505740        Epost    anci.stenbeck@telia.com


Lena Levin                        Sekreterare 

 

Inger-Marie Balkhed          Kassör

Telnr     070-514 59 52      Epost    ikbalkhed@gmail.com

    

Jan-Ola Malmqvist

Birte Rohmann

Victoria Lindeberg


Ersättare

Birgitta Pettersson

Helen Jansson

Fateh Alnassan

 

Adjungerad till styrelsen

Sten Neckö                        Projektledare och webbredaktör

Telnr    0433-125 56          Epost    sten.necko@telia.com

Mobil    076-781 25 56 

 

Revisorer  

Yngve Sunesson

Kenneth Cederfelt 

                                                                                        

Ersättare Revisorer

Karin Svensson

Ingemar Ewerskans


Valberedning

Arne Holmgren                  Sammankallande                                   
Vivianne GraffÅrsmötet 2018 hölls tisdagen den 27 februari 18:00 i Timsfors Folkets Hus

 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2018 OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Information om evenemang, föreställningar och biljettbokning 2018  hittar Du här

 

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

Projektorganisation - Styrgrupp

 

cimg1156

Från vänster: Mats Persson, Gunnel Kanstrup, Ingemar Ewerskans, Lars-Evert Ekman, RosMarie J. Neckö, Viktoria Lindeberg, Inger-Marie Balkhed och Margoth Karlsson. På bilden saknas Lovisa Green och Sten Neckö.

 

Kulturprojektet ” Open Minds” leds av en styrgrupp bestående av 8 ledamöter:

• RosMarie J. Neckö          Ordförande
Representant för Markaryds Riksteaterförening och det lokala förenings-livet i övrigt.

• Ingemar Ewerskans
Representant för Markaryds Riksteaterförening

• Inger-Marie Balkhed         Vice ordförande
Representant för företag och det lokala näringslivet

• Gunnel Kanstrup (Mats Persson)
Representant för ABF Kronoberg

• Margoth Karlsson
Konst- och hantverksrundan i Markarydsbygden.
Representant för lokala konstnärer och konsthantverkare

• Viktoria Lindeberg
Representant för grundskolans ungdomar

• Lovisa Green
Representant för gymnasieskolans ungdomar

• Lars Evert Ekman, Växjö
Ordförande Riksteatern Kronoberg - Representant för regional nivå

Adjungeras

Sten Neckö
Sekreterare, projektledare och webbredaktör för kulturprojektet ”Open Minds”

 

 

Information om evenemang, föreställningar och biljettbokning våren 2018 hittar Du här .

 

UTVECKLINGSARBETE - VERKSAMHETSÅRET 2018

 • Utveckla styrelsearbetet och ansvarsfördelningen inom styrelsen

 • Utveckla långsiktiga – treåriga verksamhetsplaner

 • Om möjligt utöka antalet ledamöter och ersättare i styrelsen

 • Genomföra publikenkäter och kartlägga publikönskemål

 • Analysera programutbud i förhållande till lokaler, publikunderlag och kostnader

 • Genomföra aktiviteter för att öka antalet medlemmar i föreningen

 • Genomföra insatser för att engagera fler ungdomar i verksamheten

 • Utarbeta en modell för samverkan med näringslivet och sponsring av det lokala näringslivet

 • handlingsplan för trygghets- och tillgänglighetsfrågor

 • Bevaka och undersöka möjliga former av bidrag i form av projektstöd från kulturinstitutioner, Rfss, Ungdomsstyrelsen, Eu (Länsstyrelsen / Jordbruksverket 2014/2015)  m fl

 

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2018

 

Markaryds Riksteaterförening skall

 • ha som målsättning att erbjuda minst två teaterföreställningar under våren 2016 och minst tre teaterföreställningar under hösten 2016

 • verka för att två teaterresor anordnas under året

 • verka för att öka antalet medlemmar i föreningen

 • göra insatser för att engagera fler ungdomar i föreningens arbete och verksamhet

 • erbjuda föreställningar i den södra såväl som i den norra kommun-delen

 • erbjuda minst en barn- och ungdomsföreställning under året

 • söka olika samarbetsparter för att utöka kulturutbudet och kunska-pen om föreningens verksamhet i kommunen

 • vara representerad vid olika regionala sammankomster

 • etablera, utveckla kontakter och skapa nätverk med fler  teaterföre-ningar regionalt och i angränsande kommuner

 • arbeta med att kontinuerligt utveckla styrelsearbetet

 • utarbeta en långsiktig verksamhetsplan

 • genomföra en medlemsenkät för att kartlägga önskemål om vilken typ av föreställningar föreningen skall er bjuda

 • uppmärksamma mångfalds- och integrationsperspektivet

 

  Årsmötet 2018 hölls tisdagen den 27 februari 18:00 i Timsfors Folkets Hus.och då godkändes och antogs verksamhetsberättelsen för år 2017 och förslagen till utvecklingsarbete 2018 samt verksamhetsplan för 2018  Årsmöteshandlingar 180227 samt verksamhetsberättelse 2017  Läs mer.

  Årsmöteshandlingar 170228 Läs mer

  Årsmöteshandlingar 160308  Läs mer

  Medlemsbrev Januari 2017
  Medlemsbrev Augusti 2017