logo - kulturprojektet open minds 2     logo - markaryds riksteaterfoerening (2)     logo - kulturprojektet open minds 2

 

 

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

 

Kulturprojektet Open Minds startade den 1 september 2012. Projektet bedrivs med stöd från Leader Linné, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Regionförbundet Södra Småland. Projektägare är Markaryds Riksteaterförening.

Projektet leds av en styrgrupp bestående av 8 ledamöter och för den operativa verksamheten ansvarar en projektledare adjungerad till styrgruppen. Kulturprojektet Open Minds består av 12 olika delprojekt i vilka olika föreningar, studieförbund, kulturinstitutioner, lokala företag och kommunala samt regionala organisationer samarbetar och samver-kar.

 

Leader Linné och Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade 2012-11-21 att bevilja projektet Open Minds projektstöd. 

    

Länsstyrelsens beslut

 

2012-12-19 beslutade Regionförbundet Södra Småland att ge ett kultur-politiskt uppdrag till Markaryds Riksteaterförening för metodspridning av arbete med cultural planning på lokal nivå inom projektet Open Minds. Uppdraget gäller under perioden 2013-01-01 till 2014-06-01.

 

Kulturpolitiskt uppdrag till Markaryds Riksteaterförening - Metodspridning Open Minds

 

Bakgrund till kulturprojektet Open Minds

 

En första idéskiss till projektbeskrivning och projektplan sammanställdes och bearbetades hösten 2011. Under våren 2012 genomfördes sedan en förstudie med projektstöd från Leader Linné. Dialogmöten hösten 2011 och våren 2012 resulterade i 38 olika delprojekt. Det positiva resultatet av förstudien fick till följd att en mer omfattande projektansökan - omfattande 26 delprojekt - utarbetades och skickades till Leader Linné. Under sommaren 2012 reviderades denna - till att innehålla 12 delprojekt - för att fr o m den 1 september 2012 bli beviljad projektstöd av Leader Linné och Länsstyrelsen i Kronobergs län.

 

Läs mer om utgångspunkterna och bakgrunden till projektet Open Minds

 

Projekt Open Minds har som mål och syfte

• att öka intresset för och deltagandet i kulturarrangemang vad gäller framförallt ungdomar och kulturellt sett åsidosatta grupper samhället

• att även deltagarperspektivet skall fokuseras genom att skapa nya arenor och mötesplatser för kreativa samtal och skapande verksamhet
• att skapa en mer kreativ ungdomsgeneration i gränsbygden inne-bär också att skapa ökad förståelse för kulturens stora samhällsbärande   betydelse
• att utveckla kultur- och föreningslivet genom nya samverkansformer, modeller och nätverk
• att försöka tillgodose ett uttalat behov av utbildning och kompetens-  utveckling hos kulturföreningar och övriga föreningslivet vad gäller styrelse- och publikarbete, sponsring, IT, sociala medier och andra former av stöd
• att i nära samarbete med berörda organisationer utveckla en modell för trygghet, tillgänglighet och bemötande vid kulturarrangemang och andra evenemang vad gäller funktionshindrade personer
• att utveckla samarbetet mellan idrottsföreningar och kulturföreningar ge-nom att testa olika samverkansformer
• att öka den sociala sammanhållningen genom kontinuerligt återkom-mande möten och kulturdialoger
• att om möjligt bilda en musikarrangörs- och konsertförening och därmed stärka arrangörsledet i Markaryds kommun
• att utveckla modeller för information om och marknadsföring av   scenkonst och kultur i Markaryds kommun bl a genom att skapa och  utveckla en webbportal för scenkonst och kultur
• att utveckla ett regionalt nätverk och samarbete mellan teaterföreningar i Leader Linné-området – i första hand med Ljungby, Älmhult och Örkelljunga

 

Open Minds vilar och bygger på följande grundtankar och perspektiv

 • Underifrånperspektiv

 • Deltagarperspektiv

 • Ungdomsperspektiv

 • Trepartnerskap

 • Innovation och nytänkande

 • Kreativitet

 • Samarbete och nätverksskapande

 • Överförbarhet

 • Cultural planning

I kulturprojektet Open Minds samverkar lokala föreningar och organisa-tioner, studieförbund, representanter för offentlig kommunal sektor, regionala kulturinstitutioner och övriga organisationer, myndigheter samt lokala och regionala företag och näringsidkare.  

Samverkansparter

 

Projektorganisation 

Ursprunglig projektorganisation - våren 2012

Slutgiltig projektorganisation - hösten 2012    

 

Styrgrupp                        

Ledamöter

 

Metoder som helt eller delvis används i projekt Open Minds

 • Cultural planning

 • SWOT-analys                        

 • Appreciative Inquiry  


Metoder
Metoder

 

Kulturprojektet Open Minds består av 12 olika delprojekt

 

Scenkonsten och den unga generationen

D.1.1  Teatern till barnen och ungdomarna

D.1.2  Utveckling av ett ungdomsråd för scenkonst

D.1.3  Dans-, teater- och musikgrupper      

 

Utveckling av föreningsarbete

D.2.1  Utveckling av styrelsearbete

D.2.2  Medlemsutveckling och publikarbete

D.2.3  Sponsring och annat stöd av det lokala näringslivet 

D 2.4  Samverkan kultur- och idrottssektorn

D 2.5  Trygghets- och tillgänglighetslots

 

Musikarrangörs- och konsertförening

D 3.1  Om möjligt bilda en musikarrangörs- och konsertförening

           Stärka musikarrangörsledet i Markaryds kommun

 

Information, marknadsföring och sociala medier

D 4.1  Information och marknadsföring

D 4.2  Webb- och kulturportal

 

Regionalt samarbete och nätverksskapande

D 5.1  Regionalt nätverk och samarbete mellan teaterföreningar i

           Leader Linné-området och dess närhet

        

 

NYCKELORD

Lyssna - Se - Samtala - Delaktighet  - Dialog  - Debatt - Mötesplatser- Underifrånperspektiv - Deltagarperspektiv - Ungdomsperspektiv - Samarbete - Nätverksskapande - Innovation - Nytänkande - Kreativitet - Entreprenöriellt tänkande - Cultural planning - Överförbarhet - Utveckling -Samordning - Tillgänglighet - Information - Marknadsföring - Sociala medier - Ungdomsråd  - Gränsöverskridande - Diskussionsarenor -Kompetensutveckling

 

BLI NYFIKEN - BLI BERÖRD - BLI ENGAGERAD rubriker 96res dig (1)Bildspel och foton: Sten Neckö

Två skolföreställningar med dansen i fokus genomfördes tisdagen den 11 februari i Ballhall i Strömsnäsbruk och onsdagen den 12 februari i Sparbankshallen i Markaryd. Föreställningarna vänder sig i första hand till elever i åk 7 och målsättningen är att få ungdomarna intresserade av dansen som konstform och förhoppningsvis få igång en dansensemble under våren 2014 som komplement till den ungdomsmusikorkester och teatergrupp som redan skapats inom ramen för kulturprojektet Open Minds. Föreställningarna genomfördes i samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg och Dans i Sydost.

Läs mer om

Regionteatern Blekinge Kronoberg  Dans i Sydost

Mer info om föreställningarna.

 

rubriker 127

smalands_morker_2_edvin_bredefeldt_-_fotograf_erik

Regionteaterns Blekinge Kronoberg uppsättning av pjäsen Smålands Mörker baserad på Henrik Bromanders manus och originalteckningar, i regi av John Hanse  och med Edvin Bredefeldt - i rollen som Erik - visades i april månad i form av fyra skolföreställningar för elever i åk 9 på Huneskolan och Strömsnässkolan samt elever på KCM - Markaryds gymnasieskola - och Markaryds Folkhögskola.

Samtliga föreställningar spelades i Sparbankshallen på Anderslövsområ-det.

Föreställningarna arrangerades på initiativ av Ungdomsinskottet i Markaryds kommun i samverkan med Kulturprojektet Open MindsRegionteatern Blekinge KronobergMarkaryds Riksteaterföreninggrund- och gymnasieskolan i Markaryd kommun samt Markaryds Folkhögskola.

Läs mer  om föreställningarna

musikungdomar aaterupplivar rocken - smaalaenninge

Smålänningen den 8 april 2013

open minds laddar foer rock - smaalaenningen 13040

Smålänningen den 8 april 2013

lunchmusik mitt i centrum paa fredag - smaalaennin

Smålänningen den 25 juni 2013

tonaarstankar i teaterpjaes - smaalaenningen 13053

Smålänningen den 31 maj 2013


kultur i markaryd - magasinet 130926

Magasinet den 26 september 2013 (Text och foto: Gerry Bengtsson)

avresa med destination polen - smaalaenningen 1309Smålänningen den 25 september 2013 (Foto: Christer Gustafssom)

en vecka fylld med kultur - smaalaenningen 130924Smålänningen den 24 september 2014 (Foto: Christer Gustafsson)

projektet skall lyfta den lokala kulturen - smaala

open minds skall staerka kulturlivet - smaalaennin

tar utspraang fraan det lokala och regionala - sma

Smålänningen den 20 mars 2013

open minds skall lyfta markaryds kulturliv - smaal

teaterfoereningen faar kvats miljon till kulturproSmålänningen den 17 december 2012

saa firas taagpremiaeren - smaalaenningen 131213

saa firas taagpremiaeren - smaalaenningen 131213 (

ungdomsorkestern lever vidare - smaalaenningen 131

dansgrupp inspirerade - smaalaenningen 140214dansgrupp inspirerade - smaalaenningen 140214 (2)dansgrupp inspirerade - smaalaenningen 140214 (3)

lokal barnteater med lyckligt slut - smaalaenninge