Dunkers Kulturhus Helsingborg - Ansikten Porträtt ur Helsingborgs museers samlingar

aktuellt 509

Ur en historisk kontext kan porträtt tillskrivas en bred variation av uttryck och användningsområden inom konst, fotografi, mynt, medaljer med mera. Oavsett förändringar i samhället, som påverkat människor i olika riktningar, har porträttets skiftande funktioner levt kvar att signalera makt och status, beskriva en berättelse om den avporträtterade eller föra ett förgånget ögonblick in i nutiden – och därmed skapa närvaro av en individ. Tanken med utställningen är att ge perspektiv på hur porträttkonsten har använts genom tiderna och hur den används idag.

Porträtt är mer än bara en avbildning. Det kan tränga förbi den synbara ytan och lyfta fram djupare egenskaper och karaktärsdrag hos en individ. Porträttet kan förmedla en historia om en människa och dess bakgrund, stundtals även gestalta individens förhoppningar inför framtiden. Samtidigt kan porträtt användas för att bekräfta och rättfärdiga maktförhållanden.

Det beställda porträttet hade, och har fortsatt, ofta en avsikt att försköna och förstärka berättelsen om någons liv, genom den porträtterades blick och posering, genom attribut som klädsel och föremål. Även miljön i vilken den porträtterade är placerad i har ämnat att markera och kommunicera social status och tillhörighet för om- och eftervärlden.


Många av de mest historiskt uppmärksammade porträtten i konsthistorien har ofta lyft fram flerbottnade perspektiv. Det kan handla om att uppfylla en beställares krav, men också en mer underliggande tolkning av en individs personlighet och livsgärning.


ansikten_axel_hamborn_16_9-400x400

Utställningen Ansikten avser även att lyfta fram tiden vi befinner oss i – en tid i pandemi. Att möta och kommunicera med andra människor sker ofta ansikte till ansikte. Ur en filosofisk kontext har detta beskrivits som att det är först i mötet med andra människor som vi själva förstår att vi existerar. Vår individuella existens uppstår i den mellanmänskliga relationen med andra. Häri aktualiserar utställningen ytterligare en relevans – pandemins isolering av människor. Hur påverkar isolationen oss som individer och hur påverkar den samhället? Kanske kan porträttformen ge oss en nyckel till en reflektion kring dessa frågor.


I utställningen visas verk och föremål ur Helsingborgs museers samling från 1600-talet fram till 2020 och har som avsikt att belysa betydelsen av det mänskliga porträttet och dess sociala historia, liksom dess skiftande funktioner. Men utställningen är också en berättelse om porträttsamlingens historia vid Helsingborg museer. Den tar oss med från samlingens tillblivelse under 1900-talet, med dess första donationer, tills idag och indirekt även dess brister som i sin tur också berättar sin historia.


211-74-helene-scherfbeck-flickan-och-madonnan_16_9

Det planeras för program i utställningen men på grund av pandemin får du hålla koll på webben och sociala medier för att se när det kan bli aktuellt.

Ansikten är ett nära samarbete mellan Kulturmagasinet/Helsingborgs museer och Dunkers kulturhus.
2021-06-03