Kulturdialog om tillgänlighetsfrågor och ny Kultur- och Biblioteksplan

 

rubriker 105Lyssna Se Samtala

Kultur- och Fritidsförvaltningen och Utbildnings- och kulturnämnden var på måndagskvällen den 10 mars värdar för en kulturdialog i Kulturhuset i Markaryd. Kulturföreningar och övriga kulturintresserade var inbjudna att bidra med idéer och synpunkter på hur vi gemensamt kan utveckla kulturutbudet i Markaryds kommun.

 

cimg0456

Fritids- och kulturchef Ulrik Stark hälsar välkommen till kvällens kulturdialog och redovisar bl a programmet för de nationella högtidsdagarna och sommarens musik och trivselkvällar i Markaryds kommun
 (Foto: Sten Neckö)

 

dialog med kultur som gemensam tanke - smaalaennin

Smålänningen onsdagen den 12 mars 2014 ( Text och foto: Christer Gustafsson)

 

Ärenden

 • Arrangörer för nationella högtider - Valborg, Midsommar, Sveriges nationaldag

 • Trivsel- och musikarrangemang i sommar

 • Handbok för tillgänglig kultur - Delprojekt inom Kulturprojektet Open Minds - Markaryds Riksteaterförening

 • Ny kultur- och biblioteksplan

 • Projekt Smak av musik - Kultur i Markaryd

 • Övriga frågor

 


 

Program för de nationella högtiderna 2014

 

Valborgsmässofirande

 

Ort och plats                                                 Arrangerande förening
 • Hinneryd - Sjövik                                Hinneryds Centeravdelning
 • Traryd - Hembygdsparken                 Traheryds Hembygds- och Turistförening
 • Strömsnäsbruk - Hembygdsparken    Strömsnäsbruks Hembygdsförening
 • Markaryd - Sjötorpet                           Fritidsgården Underground
 • Örnafälla                                             Örnafälla Byalag
Ett bidrag på 2 500 kr utgår till varje arrangerande förening

 

Midsommarfirande

Ort och plats                                                 Arrangerande förening
 • Traryd - Hembygdsparken                 Traheryds Hembygds- och Turistförening
 • Strömsnäsbruk - Hembygdsparken    Strömsnäsbruks Hembygdsförening
 • Markaryd - Hembygdsparken              Markarydsortens Hembygdsförening
Ett bidrag på 2 500 kr utgår till varje arrangerande förening

 

Sveriges Nationaldag den 6 juni
 • Markaryd - Hembygdsparken              Markarydsortens Hembygdsförening
 •                                                              och Markaryds kommun
Markaryds kommun står för kostnaden

 

Trivselkvällar sommaren 2014
 • Traryd - Hembygdsparken                   2 juli och 23 juli                (onsdagkväll)
 • Strömsnäsbruk - Hembygdsparken     9 juli och 30 juli                (onsdagkväll)
 • Markaryd - Hembygdsparken              16 juli och 6 augusti         (onsdagkväll)
Ett bidrag på 7 000 kr per trivselkväll utgår till arrangerande förening

 


 

Fritids- och kulturchef Ulrik Starck beskrev sedan kortfattat de kulturaktiviteter och arrangemang som kommer att äga rum under resten av våren i Kulturhuset i Markaryd. Mer om detta kan Du läsa här:   Program för kulturhuset i Markaryd - våren 2013

 

Vidare informerades om ett projekt med arbetsnamnet Smak av musik - Kultur i Markaryd, som planeras att genomföras 19 maj t o m 24 maj. Under denna vecka kommer ett flertal aktiviteter med inriktning mot musik att genomföras i Markaryd. Under veckan kommer också ungdomar från Markaryds vänort Bytôw i Polen att besöka kommunen och delta i olika aktiviteter. Programmet som helhet är i dagsläget ännu inte färdigplanerat. Lasse "på backen" Nilsson har engagerats för att hålla i trådarna.

 


logo - arrangera foer fleralogo - arrangera foer fleralogo - arrangera foer flera

handbok foer tillgaenglig kultur 140303handbok foer tillgaenglig kultur 140303handbok foer tillgaenglig kultur 140303

  

Sten Neckö - utvecklingskonsult och webbredaktör  samt projektledare för kultur-projektet Open Minds - och RosMarie J. Neckö - ordförande i Markaryds Riksteaterförening och Sydvästa Smålands Konstförening - redogjorde för bakgrunden till och arbetet med tillgänglighetsfrågor i kulturprojektet Open Minds och i Markaryds Riksteaterförening.

 

Bakgrund

 

Den 6 november 2013 arrangerade Markaryds Riksteaterförening i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen i Markaryd ett dialogmöte med temat Arrangera för flera. Dialogmötet fokuserade på trygghets- och tillgänglighetsfrågor i allmänhet och vid kulturarrangemang i synnerhet.
Underlag för dialogmötet utgjordes av ett första utkast till Handbok för tillgänglig kultur, som utarbetats av Handikapprörelsens Idé- och Kunskapscentrum i Växjö - som ett resultat av ett tvåårigt projekt. De övergripande frågeställningarna var:

 

Hur ser vi tillsammans till att ett arrangemang blir tillgängligt för alla i Markaryds kommun?
Hur kan vi gemensamt se till att kedjan mellan hem och kultur fungerar i Markaryds kommun?

 

På mötet framkom flera viktiga synpunkter från de närvarande handikapporganisa-tionerna och dessa togs sedan med i det fortsatta arbetet och i den slutliga versionen av Handboken för tillgänglig kultur, som låg färdig i januari 2014.

 

Samtliga deltagare på dialogmötet den 6 november fick som avslutning i uppgift att ta informationen med sig hem till sina respektive föreningar och organisatio-ner ... diskutera ... för att sedan på ett uppföljande dialogmöte våren 2014 ha synpunkter och förslag till ett handlingsprogram. Läs mer om dialogmötet den 6 november 2013.

 

dialog skall staerka kulturen i kommunen - smaalaedialog skall staerka kulturen i kommunen - smaalae

Smålänningen fredagen den 8 november 2013 (Text: Christer Gustafsson  Foto: Leif Lundström)

 

DAGENS DIALOGMÖTE

 

Sten Neckö hänvisade till och pekade på att alliansregeringen den 3 mars 2014 har fattat beslut om en lagrådsremiss med ett förslag som innebär att bristande tillgäng-lighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Detta är ytterligare ett steg mot ett samhälle där alla ses som individer och där fler kan delta på lika villkor.  Läs mer

regeringsfoerslag om bristande tillgaenglighet ...

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering  Läs mer
Erik Ullenhag (Integrationsminister)  Så ska alla kunna få chans att delta  Debattartikel i SvD den 3 mars 2014  Läs artikeln

 

Sten Neckö redogjorde kortfattat för innehållet i den slutgiltiga versionen av Handbok för tillgänglig kultur. Handboken delades sedan ut till de närvarande med förhopp-ningen att den skulle  utgöra underlag och vara ett styrdokument i de olika före-ningarnas verksamheter framöver.

 

Ladda ner Handbok för tillgänglig kultur i pdf-format

 

Sten Neckö redogjorde avslutningsvis för det interna arbetet som pågått under hösten 2013 fram till idag - inom Markaryds Riksteaterförening, Kulturprojektet Open Minds och Riksteatern Kronoberg -  med tillgänglighetsfrågor och frågor som berör individer med funktionsnedsättning. 
Ett av resultaten av detta arbete är en Handlingsplan för tillgänglighet, som skall vara vägledande för verksamheten inom Riksteatern Kronoberg och Markaryds Riksteaterförening. Mer om innehållet i denna handlingsplan hittar Du här:

 

Ladda ner  Handlingsplan för tillgänglighet i pdf-format 

 

Mot bakgrund av att arrangören av kvällens kulturdialogmöte - Utbildnings- och kulturnämnden - missat att kalla och inbjuda kommunens handikapporganisationer och ej heller utannonserat dialogmötet i lokalpressen, var det få av dessa berörda organisationer och individer som uppmärksammat dialogmötet och därmed getts en möjlighet att närvara och delta i informationen och diskussionen.
Markaryds Riksteaterförening kommer därför under våren att ta initiativ till en uppföljande dialog med berörda handikapporganisationer och personer med funktionsnedsättning för att ta del av deras tankar och synpunkter på det som behandlades under kvällens dialogmöte.

 


 

Ny och reviderad Kultur- och Biblioteksplan

 

logo - markaryds kommun (2)

På sitt sammanträde 2013-10-31 beslutade kommunfullmäktige i Marka-ryds kommun att fastställa reviderat förslag av kultur- och biblioteksplan, att den nya planen gäller fr o m 2014-01-01 och att den tidigare planen därmed upphör att gälla.

Nedan kan Du informera Dig om kommunfullmäktiges beslut, den reviderade kultur- och biblioteksplanen, remissvaren samt den tidigare kultur-och biblioteksplanen för 2009-2013 i en lättläst version.

Kommunfullmäktiges beslut

Kultur- och biblioteksplan 2014-2019

Kultur- och biblioteksplan för Markaryds kommun - KF protokoll 131031

Reviderat förslag till kultur- och biblioteksplan - Remissvar

Kultur- och biblioteksplan 2009-2013 - Lättläst version

Här hittar Du övriga kommunövergripande styrdokument för Markaryds kommun

 


 

Fritids- och kulturchef Ulrik Starck gick igenom innehållet i den nya och reviderade kultur- och Biblioteksplanen, som gäller fr o m 2014-01-01.
 

Kultur- och biblioteksplan 2014-2019

Reviderat förslag till kultur- och biblioteksplan - Remissvar

 

DISKUSSION OCH SYNPUNKTER

 

Det konstaterades att många av de synpunkter som framförts i remissvaren arbetats in i den nya Kultur- och Biblioteksplanen ... dock inte alla.
 
Inte minst frågor och skrivningar kring tillgänglighet och funktionsanpassning för individer med olika funktionsnedsättningar har kommit till uttryck i planen ... starkast under rubriken ALLMÄNKULTUR där texten lyder: "Kommunala arrangemang skall vara funktionsanpassade."

 

NÅGRA FLER FRAMFÖRDA SYNPUNKTER
 • Markaryds kommun borde vara mer aktiv i sin roll som lokal utvecklings- och förvaltningsaktör i förhållande till kultursamverkansmodellen
 • Markaryds kommun borde i större utstäckning medverka i regional samverkan gällande kulturfrågor och regionalt utvecklings- och kulturplanearbete
 • Bild- form- och filmområdet behöver förstärkas inte minst med insatser riktade till ungdomar
 • Markaryds kommun borde vara mer aktiv när det gäller att ta tillvara möjligheterna att söka regionala och nationella bidrag och medel till olika kulturinsatser och aktiviteter t ex Kulturrådets skapande skola-resurser m fl (Ingen ansökan sedan år 2008) 
 • Ett rejält utökat anslag till kommunens kulturföreningar skulle generera mångdubbelt  fler kulturaktiviteter och upplevelser till kommuninvånarna jämfört med att inrätta en särskild kultur- och fritidsnämnd eller kommunala tjänster med ökad byråkratisering till följd
 • Markaryds kommun borde mer aktivt bidra till konstnärlig utsmyckning i kommunen. De medel som fanns avsatta sparades in för ett antal år sedan och sedan dess har det inte funnits några resurser för detta ändamål.  Ett årligt anslag till inköp av kommunal konst borde därför återinföras.
 • Den kommunala konstsamlingen och den offentliga konsten borde göras mer tillgänglig och synliggöras för kommuninvånare och turister och på ett bättre sätt ingå och användas i marknadsföringen av kommunen
 • Markaryds kommun borde - som Kulturrådet rekommenderar och som många andra kommuner gjort - ansluta sig till 1 % regeln d v s avsätta 1 % av den bugeterade kostnaden vid nybyggnation och större om- och tillbyggnader av kommunala fastigheter till konstnärlig uttsmyckning
 • Kultur- och fritidsförvaltningen och kommunens föreningar borde vara bättre och mer uppmärksamma på att sprida sina evenemang i hela kommunen - även till den norra delen - och inte bara koncentrera kulturutbudet till Kulturhuset i Markaryd.

 

Avslutningsvis betonades vikten av att Kultur- och Biblioteksplanen inte blir en hyllvärmare eller skrivbordslådeprodukt utan ett levande kommunalt styrdokument som genomsyrar den dagliga kulturverksamheten och som - inte minst mot den förlängda giltighetstiden på 5 år fram t o m 2019 - kontinuerligt revideras och utvärderas. Vidare att tillräckliga och erforderliga kommunala medel och resurser anslås till verksamheten så att flertalet av de ambitiösa inriktningsmålen i planen kan genomföras i verkligheten och den dagliga verksamheten.

 

Planen anger, att kommunala arrangemang skall vara funktionsanpassade och att stöd ges till hembygds- och lokala föreningar för ett konkret projekt per år ... för att ta två exempel. Kultur- och blioteksplanens trovärdighet som kommunalt styrdokument är naturligtvis då avhängigt, att medel avsätts och finns tillgängliga för dessa ändamål.

 


 

Övriga frågor

 

Kulturportalen www.kulturimarkaryd.se speglar och informerar idag om kulturlivet med dess aktiviteter, arrangemang och verksamhet i Markaryds kommun, gränsbygden och den södra delen av Sverige.
Kulturportalen ägs, drivs och administreras av Markaryds Riksteaterförening.

 

På portalen finns kommunens samtliga kulturföreningar presenterade antingen genom länkar till egna hemsidor eller till kommunens föreningsregister. En särskild sida har - efter samråd -  lagts upp om Markaryds Föreläsningsförening, som tidigare saknat egen hemsida och andra digitala informationskanaler.

 

Sten Neckö informerar om möjligheten för andra kulturföreningar att följa Föreläsningsföreningens exempel genom att eposta eller på annat sätt förmedla information om sin förening och dess aktiviteter till Markaryds Riksteaterförening.
Informationen om den egna föreningen, dess aktiviteter och verksamhet får då möjlighet att nå ut till en bredare och större publik genom att bli exponerad på Kulturportalen www.kulturimarkaryd.se  

 

Kulturportalen www.kulturimarkaryd.se  är idag uppmärksammad i flera sammanhang både regionalt och nationellt och har en ständigt stigande kurva av besökare ... för närvarande i genomsnitt 2 000 besökare per vecka.

 

 

 2014-03-10