Open Space om arrangörskap och kulturplan i Ljungby

 

arrangoerskapets open space (2)

 

Arrangörskap – nu och i framtiden

 

Onsdagen den 12 mars sammanstrålade ett stort antal personer inom olika kultursektorer på Ljungbergmuseet i Ljungby för att diskutera arrangörskapet i framtiden. De övergripande frågeställningarna var:

 

Hur ska arrangörskapet i Kronobergs län utvecklas de kommande åren?
Vilka är de mest centrala utmaningarna och möjligheterna?

 

Bakom inbjudan stod Ljungby kommuns kultur- och fritidsnämnd samt landstings- och förbundsstyrelsernas respektive kulturberedning

 

Inbjudna var
 • Kommunernas politiker och tjänstemän på kulturområdet
 • Regionala kulturinstitutioner och konsulentverksamheter
 • Studieförbund och folkhögskolor
 • Intresseorganisationer för professionella kulturskapare och civilsamhälle
 • Ideella kulturarrangörer
 • Projektägare för regionala utvecklingsprojekt på kulturområdet
 • Kulturpristagare och stipendiater
Under de senaste åren har flera rapporter lyft förändringar som sker inom civilsamhället. Många föreningar drabbas av minskat medlemsantal och föryngringen
är svår. Denna utmaning har framhävts av både civilsamhälle, kulturverksamheter och politiker.
I Regional kulturplan för Kronobergs län 2012 – 2014 konstateras att den kulturella infrastrukturen är mycket beroende av tillgången av arrangörer och att detta är en av länets utmaningar.
Under 2014 ska länets kulturplan revideras, dessutom ska Ljungby kommun ta fram en lokal kulturplan. Kvällens Open Space skall ses som en del i detta arbete kring just arrangörskapet och dess utmaningar.

Malin Nilsson från Riksteatern Kronoberg gav en bild av förändrade förutsättningar för arrangörskap grundad på en förstudie kring unga arrangörer.
Kattis Ellborg synade arrangörskapet uifrån sina egna erfarenheter, det ideella engagemanget och det professionella kulturlivet.

 

de spaanade om framtida kultur - smaalaenningen 14

 Smålänningen torsdagen den 13 mars 2014 (Text och foto: Anna Rathsman)

 

nr 2

 Göran Giselsson - ordförande i  Landstingsstyrelsens kulturberedningen Kronoberg - hälsar välkommen till kvällens Open Space om arrangörskap på Ljungbergmuseet (Foto: Sten Neckö)

 

nr 4

Malin Nilsson - teaterkonsulent i Riksteatern Kronoberg -  redovisar resultatet av sin förstudie Unga arrangörer (Foto: Sten Neckö)

 

nr 3

 Förstudien Unga arrangörer har har varit ett kulturpolitiskt uppdrag 2013 från Regionförbundet Södra Småland till Riksteatern Kronoberg (Foto: Sten Neckö)

 

I sin förstudie kommer Malin Nilsson fram till följande slutsatser för en positiv utveckling av unga arrangörer:

 

" För att stimulera ungt arrangörskap i Kronobergs län krävs insatser inom följande tre områden:

Nätverk och kompetensbank
Ett varaktigt bestående regionalt nätverk och en kompetensbank bestående av nyckelpersoner som kan stötta unga arrangörer och arbeta för att främja ungt arrangörskap i Kronobergs län. Den grund till kontaktlista som har tagits fram under förstudien bör vara till grund för nätverket.

Fortsatt kulturpolitiskt uppdrag till Riksteatern Kronoberg kring unga arrangörer för att bygga nätverk och kompetensbank vilket behöver samordning, utbildning och gemensam långsiktig strategi.

Ekonomi
Smartare hantering av arrangörsstöd lokalt och regionalt med tydlig och enkel ansökan- och fördelningsprocess med kortare ansökningsförfarande och enklare strukturer.
Regionalt stöd till etablerade kulturföreningar, däribland lokala teaterföreningar, som i sin tur kan arbeta medvetet och långsiktigt för att rekrytera unga arrangörer till föreningen eller samarbeta med unga arrangörer, på uppdrag av sina hemkommuner.

Utveckling – tillväxt
Samverkan kring ungt arrangörskap mellan civilsamhället, kommunerna, kulturverksamheterna och andra regionala aktörer.

Ge unga reellt inflytande genom att utveckla nya former för delaktighet och inflytande i och med kultursamverkansmodellen där unga finns med före, under och efter kulturpolitiska beslut som berör dem.

Uppsökande verksamhet på ungas arenor för stöd, utbildning och samverkan med unga.

Bygga ett nätverk för unga arrangörer i länet och i Södra Sverige. "

 

Läs mer om förstudien Unga arrangörer
   
Ladda ner förstudien i pdf-format

 

nr 5
" Vi skall tillåta att så många som möjligt får uppleva så mycket kultur som möjligt ... för vi kan inte på förhand veta vad saker och ting leder till i förlängningen ", var en av de slutsatser Kattis Ellborg kommit fram till baserat på hennes egna erfarenheter inom teatervärlden. (Foto: Sten Neckö)

 

Några frågor och problemställningar vid kvällens dialogcafé

 

Vilka krafter, resurser, engagemang, intressen och goda exempel finns idag?
 • Hur arbetar vi smaet med de resurser vi har?
 • Vad är ett bra arrangemang?
Vad vill vi utveckla vidare?
 • Hur skapar vi morgondagens arrangörskap?
 • Hur skapar vi förutsättningar för att skapa något ... något nytt?
 • Vilka nya samarbetsformer behöver vi?
 • Vilka kreativa möten behövs?
Smörjmedel och framgångsfaktorer
 • Vad behövs och vad underlättar?
 • Vilka behöver involveras?
 • Vilka kontakter behöver upparbetas?
 • Hur skapar man gräns- och sektorsöverskridande möten och dialoger?
 • Vilket stöd och vilka stödinsatser behövs? 
På hemmaplan
 • Vad kan vi bidra med?
 • Vilka skulle vi vilja möta?

 

nr 1

Karin Hermansson - kultursekreterare i Ljungby kommun - tackar för alla synpukter och idéer som kommit fram under kvällen ... en bra inledning i det påbörjade arbetet med den nya kulturplanen för Ljungby kommun (Foto: Sten Neckö)

 

På bilden från vänster: Göran Giselsson - ordf. i Landstingsstyrelsens kulturberedning Kronoberg, Anders Bondesson - ordf. i kultur- och fritidsnämnden i Ljungby, Karin Hermansson - kultursekreterare i Ljungby kommun och Emelie Johansson - samordnare kultur på Regionförbundet Södra Småland 

Vi önskar Ljungby kommun lycka till med kulturplanearbetet och ser fram emot fler kommunöverskridande kulturdialoger där vi tillsammans kan bidra till att utveckla kulturen och de kreativa näringarna i våra respektive kommuner och i förlängningen hela Region Södra Småland.

 

Vill Du följa arbetet med den nya kulturplanen i Ljungby kommun hitta Du mer inrormation här

 

Är Du intresserad av kulturplanearbetet i Regionförbundet Södra Småland så hittar Du mer information här

 

 

 2014-03-14